Colocviul Internațional EDU-4-HERITAGE. Competențe pentru promovarea și valorizarea patrimoniului cultural în educație

Toate materialele și lucrările colocviului vor fi publicate în Barometrul educației culturalenr. 1 (volum ISBN cu referenți științifici).

Principalele activități organizate de Asociația CCPCT Arboroasa țin de crearea unor proiecte și programe culturale și educaționale în cadrul departamentelor Educație culturală, Cultură tradițională și Memorie locală, editarea de publicații în cadrul Editurii Arboroasa înregistrată la Centrul Naţional ISBN- parte a Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP din cadrul Bibliotecii Naţionale a României, cercetare în domeniul educației culturale/sociale/civice/populare și formării profesionale și dezvoltarea de instrumente educaționale în cadrul unor proiecte, pedagogie comunitară. Aceste activități urmăresc promovarea dreptului la educație și cultură a tuturor categoriilor de persoane.

Înscrierile sunt deschise personalului didactic de predare și de instruire practică, personalului didactic auxiliar, administratorilor de patrimoniu, managerilor din organizațiile școlare și culturale, lucrătorilor din domeniul culturii, reprezentanților organizațiilor nonguvernamentale care activează în domeniul cultural-educativ.

Secțiuni și tematici orientative pentru articolele/materialele/studiile de specialitate/ științifice propuse spre publicare în Barometrul educației culturale nr. 1(volum ISBN cu referenți științifici) – dedicat lucrărilor Colocviului Internațional EDU-4-HERITAGE. Competențe pentru promovarea și valorizarea patrimoniului cultural în educație:

CAP. 1 Educația culturală și patrimoniul cultural ca valoare educațională

 • consolidarea identității europene prin educație și cultură, consolidarea sentimentului de identitate europeană și a sensibilizării față de patrimoniul cultural;
 • beneficii ale promovării educației culturale și patrimoniale asupra comunității și vieții în general (evidențierea relației tip de participare- contribuția la educație și cultură- contribuția la viața de comunitate și la calitatea educației în organizațiile școlare);
 • reevaluarea moștenirii istorice și culturale ca răspuns la uniformizarea la nivel global, criza morală, socială și de identitate a ţărilor occidentale;
 • conștientizarea impactului globalizării asupra culturilor regionale (standardizarea și omogenizarea culturii în contextul eradicării diferențelor culturale care alcătuiesc anumite grupuri, țări și oameni
  unici;
 • valori educaționale personale, familiale, comunale sau naționale și identitate comună a societății (rămășițe fizice rămase din trecut; amintiri personale sau colective – rămășițe non-fizice; lucrări și
  acte artistice și culturale; mediul natural ca element de patrimoniu; turism școlar cultural și educație patrimonială/ educație culturală);
 • patrimoniul cultural național ca instrument de promovare a diversității culturale europene, cultura ca spațiu european al educației tinerelor generații;

CAP. 2 Dezvoltarea de competențe în domeniul educației culturale
Legea Educației Naționale precizează faptul că formarea elevilor se realizează din perspectiva competențelor și urmează recomandările de politici educaționale europene în domeniu. Competențele sunt definite ca ansamblu de abilități cognitive, procedurale și atitudinale considerate absolut necesare pentru toți elevii și care trebuie să fie dezvoltate pe parcursul educației obligatorii. Cadrele didactice sunt preocupate de a aplica mai eficient mecanismele de dezvoltare a competențelor elevilor. Din perspectiva activităților de educație culturală, cea mai semnificativă competență-cheie este cea de „sensibilizare și exprimare culturală”.

 • triada cultură-educație-învățare cu efecte transformatoare pe termen lung și impact asupra indivizilor, organizațiilor școlare, comunităților și societății în ansamblu;
 • impactul pedagogic al sectorului cultural în educația formală și nonformală;
 • practici comune: ”întâlniri” între educație și patrimoniul cultural material și imaterial;
 • diversificarea abilităților profesionale în domeniul educației culturale (parteneriate cu artiști, lucrători culturali și organizații culturale, formări adresate cadrelor didactice, organizarea de activități culturale, dezvoltarea simțului estetic începând cu școlarii mici, formarea comportamentelor culturale, facilitarea accesului elevilor la cultură de calitate, idei/modele de practici etc.);
 • rolul personalului didactic de predare/ personalului didactic auxiliar/ bibliotecarilor/administratorilor de patrimoniu în promovarea și susținerea educației culturale în organizația școlară;
 • alte teme propuse de dvs.

CAP. 3 Educația culturală reflectată în oferta educațională a organizației școlare

 • dezvoltarea de inițiative culturale și diseminarea de bune practici în sectorul educației culturale și creșterea motivației pentru învățare a elevilor;
 • propuneri de activități extrașcolare și extracurriculare din domeniul educației culturale/patrimoniale;
 • proiectarea de activități educative care să utilizeze tehnici de atragere și de implicare a elevului în activitățile școlare, astfel încât să ofere modalități atractive pentru asimilare a cunoștințelor și procesarea experiențelor la nivel afectiv;
 • exemple de inițiative locale de diversificare a ofertei educaționale a școlii, care să includă mai mulți actori-cheie publici și privați;
 • proiecte educaționale de turism cultural pe teme de educație patrimonială;
 • studii de caz privind accesul la cultură în școlile din România și din vecinătatea României, în comunitățile românești istorice ( nordul Bucovinei, nordul Basarabiei, Herța, Maramureșul istoric –
  Ucraina; Republica Moldova, Cadrilater- Bulgaria, Timoc și Banatul sârbesc – Serbia);
 • configurarea unor oferte de educație culturală vizând formarea competențelor elevului etc.;
 • alte teme propuse de dvs.

CAP. 4 Instrumente didactice pentru promovarea educației culturale

 • materiale de lucru/materiale de sprijin inovative adecvate metodologic care pot aduce o contribuție importantă la deschiderea școlii către experiențe culturale;
 • exemple de unități de învățare, minighiduri pe diverse tematici legate de cultură și patrimoniu;
 • resurse utilizabile în lucrul cu elevii cu cerințe educaționale speciale;
 • resurse didactice adecvate abordării inter- și transdisciplinare a predării, integrării educației culturale/ educației patrimoniale;
 • instrumente de lucru cu elevii (ex. fișe de lucru, chestionare de(auto)evaluare și interevaluare, etc.);
 • instrumente educaţionale inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural local;
 • alte instrumente propuse de dvs.

CAP. 5 Transfer de cunoștințe și bune practici în domeniul educației culturale

 • exemple de servicii funcționale de consiliere și mediere a întâlnirilor, rețele de colaborare cu profesioniști din domenii culturale, organizații culturale specializate pentru a facilita accesul copiilor și tinerilor din sistemul de educație formală, la cultură;
 • contribuția activităților/proiectelor de educație culturală la schimbarea practicilor de comunicare internă (cu elevii, cu ceilalți profesori, cu personalul auxiliar și administrativ din școală) ca indicatori ai calității educației;
 • mecanisme/modalități de comunicare cu operatorii culturali prin intermediul cărora organizațiile școlare să poată cunoaște profesioniști și organizații culturale cu care să colaboreze/ persoane de contact, persoane și instituții resursă, platforme, baze de date, arhive relevante pentru educația culturală și patrimoniul cultural, schimbul de idei și bune practici în context educațional;
 • instrumente eficiente de consolidare a dialogului cultural în spațiul educațional;
 • exemple de bune practici în domeniul educației culturale, educației patrimoniale prin stimularea mobilității și facilitarea cooperării transfrontaliere;
 • oportunități de dezvoltare culturală prin activități educative, proiecte concrete la nivelul comunităților locale;
 • studii de caz, cercetări, documentații, resurse.

CAP. 6 Politici educaționale vs. Politici culturale

 • crearea de sugestii metodologice și dezvoltarea de idei privind facilitarea integrării educației culturale la diferite discipline de studiu, accesibilitatea la valorile culturale;
 • elaborarea unor metodologii pentru integrarea educației artistice la diferite discipline;
 • oferte de CDȘ (curriculum la decizia școlii) în domeniul educației culturale/ educației patrimoniale;
 • sugestii metodologice pentru facilitarea accesului elevilor cu CES/ elevilor proveniți din medii sociale defavorizate, la informatia culturală;
 • diseminare de proiecte/experiențe realizate de profesori și de lucrători culturali/organizații culturale prin care s-au aplicat metode noi pentru a obține rezultatele așteptate;
 • sugestii metodologice pentru consolidarea identității europene prin educație și cultură;
 • rolul-cheie al politicilor în domeniul educațional și al educației culturale în asigurarea rezilienței, inovării și competitivității;
 • sugestii pentru o Agendă națională ambițioasă privind educația și cultura– o viziune din perspectivă educațională pentru 2025;
 • alte teme propuse de dvs.

CAP. 7 Repertoriu de patrimoniu cultural imaterial pentru activitatea didactică (prezentare/descriere elemente patrimoniale din domeniile culturii imateriale/intangibile)

 • forme de artă a cuvântului și expresii verbale tradiționale;
 • folclor muzical, folclor coregrafic;
 • jocuri de copii și tineret;
 • sărbători, obiceiuri și ritualuri;
 • practici tradiționale de prevenire, combatere și vindecare a bolilor, arta tămăduirii/ etnoiatrie, iatroistoriografie;
 • mesteșuguri artistice;
 • sporturi tradiționale naționale: oina, țurca, popicul etc. ;
 • alimentație tradițională.

CONDIȚII DE REDACTARE ȘI PUBLICARE
Fișier Word, font Garamond 12, spațiere 1,15, minim 4 – maxim 8 pagini (inclusiv bibliografie); !anexele* dacă este cazul vor avea alocate 2 pagini distincte.

Mapa colocviului va cuprinde:

 1. Diplomă de participare la colocviu internațional/ cu prezentare de material
 2. Adeverință autor publicare resursă educațională deschisă publicată în format electronic/ BAZĂ DE DATE indexată
 3. Adeverință elaborare/participare la studii/publicații în domeniul educației culturale/ contribuție la implementarea reformei
  curriculare
 4. Adeverință autor/publicație înregistrată cu ISBN
 5. Adeverință membru asociație
 6. Certificat de voluntariat + certificat schimb de bune practici
 7. Acord comun de colaborare
 8. Barometrul educației culturale – volum ISBN cu referenți științifici
 9. Diplomă de participare workshop – Valorificarea resurselor culturale locale prin educație antreprenorială

Taxa pentru participare indirectă (obligatoriu publicare articol/studiu/material): 80 lei – documente în format electronic.

Taxa pentru participare directă și publicare: 190 lei – mapa colocviului +volum ISBN în format letric.

Urmăriți pe Facebook acest colocviu la adresa de mai jos:
https://www.facebook.com/events/293581321610170/

Distribuire:
Tweet