Arcadie Bodale – membru nou al C.C.P.C.T. Arboroasa

Suntem onorați să-l primim în rândul membrilor Asociației C.C.P.C.T. Arboroasa pe Dl. ARCADIE BODALE, istoric și reputat cercetător științific, bucovinean, originar din Bivolărie (Vicovu de Sus), jud. Suceava.

Dl. Arcadie Bodale lucrează, de la 1 decembrie 1999 la  Arhivele Naționale ale României, Direcția Județeană Iași. Este doctor în Istorie cu teza Domeniul ecleziastic în Țara Moldovei până la instaurarea regimului fanariot, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași, Facultatea de Istorie, distincția „Magna cum laude” (coordonator: prof. univ. dr. Ioan Caproşu).

DOMENII DE INTERES ȘTIINȚIFIC

Istoria românilor: Domeniul bisericesc în Moldova în secolele XIV-XIX; Relaţiile sociale din Evul Mediu românesc până la 1862; Istoria Bisericii în Evul Mediu; Evoluţia instituţiilor administrative din Evul Mediu până la 1862; Actul de ctitorie în Evul Mediu românesc; Ceremonialul de Curte în Ţările Române în sec. al XIX-lea; Crime şi pedepse din Evul Mediu românesc până la 1862; Domeniul domnesc în Evul Mediu; Haiducia; Chezăşia; Blestemul; Jurământul; Istoria artei.

Arhivistică: Istoricul şi prelucrarea actelor de stare civilă; Selecţionarea documentelor; Prelucrarea fondurilor şi colecţiilor documentare; Editarea documentelor medievale şi moderne; Dispariţia documentelor; Falsificarea documentelor medievale; Sigilografia teritorială românească în sec. al XIX-lea; Modernizarea arhivelor româneşti.

Lingvistică: Sensul unor expresii idiomatice – copii ale realităţii; Întocmirea unui glosar de arhaisme specifice veacului al XVIII-lea şi primei jumătăţi a sec. al XIX-lea.

Este descoperitor în octombrie 2001, în Arhivele Naționale din Iaşi, a două timbre din seria „Cap de bour”, a doua ediţie -1859.

Lucrări relevante / Publications

1. Ediţii/ Editions

 • Bodale, Arcadie M., Noi documente moldoveneşti din Arhiva Metocului Sfântului Mormânt din Constantinopol (1618-1857), în „Analele Ştiinţifice ale Univ. «Al.I.Cuza»-Iaşi” – secţia Istorie, tomul LII-LIII (2006-2007), p. 27-74 [Bodale, Arcadie M., New Moldavian Documents from The Archive of The Holy Grave Succursal Monastery of Constantinople, in “Scientific Annals of ‘Al.I.Cuza’ Univ. -Iaşi (Iassy)”- History Department, Iaşi (Iassy), the LIIth-LIIIth tome (2006-2007), p. 27-74].
 • autorul Indicilor volumelor al VII-lea, al VIII-lea şi al IX din Documente bucovinene, întocmit de Teodor Balan, Ediţie îngijită de Prof. univ. dr. I. Caproşu, Iaşi, Editura Taida, 2005-2006 [the author of the Index of the VIIth, VIIIth and IXth volumes of Documents of Bucovina, by Teodor Balan, Iaşi (Iassy), Publishing House Taida, 2005-2006].

2. Studii şi articole în reviste de specialitate de prestigiu/ Studies and articles in prestigious scientific journals

 • 1. Bodale, Arcadie M., Contribuţii la istoria domeniului mănăstirii Putna de la constituirea sa până la reformele lui Constantin Mavrocordat (1466-1742), în „Codrul Cosminului”, Serie Nouă, Universitatea Ştefan cel Mare-Suceava, nr. 6-7 (16-17), 2000-2001, p. 131-162 [Bodale, Arcadie M., Contribution to the History of the Domain of Putna Monastery from its Organization to the Reforms of Hospodar Constantin Mavrocordat (1466-1742), in the “Codrul Cosminului” review, new series, “Stefan cel Mare” University, No. 6-7 (16-17), 2000-2001, p. 131-162].
 • 2. Bodale, Arcadie M., Semnificaţiile actelor ctitoriceşti de pe Valea Suceviţei, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D.Xenopol»”, Iaşi, anul XXXVII (2000), p. 37-50 [Bodale, Arcadie M., The Significances of the Donations of Sucevitza Monastery, in “Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»” (“The Annual Review of ‘A.D. Xenopol’ History Institute”), Iaşi (Iassy), the XXXVIIth tome (2000), p. 37-50].
 • 3. Bodale, Arcadie M., Actul de ctitorire şi cartea liturgică în Ţările Române, în „Xenopoliana”, Iaşi, an XII (2004), nr. 1-4, p. 55-89 [Bodale, Arcadie M., The Foundation Act and the Liturgical Book in the Romanian Principalities, in “Xenopoliana”, Iaşi (Iassy), the XIIth tome (2004), No. 1-4, p. 55-89].
 • 4. Bodale, Arcadie M., Semnificaţiile actelor ctitoriceşti în Evul Mediu românesc, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D.Xenopol»”, Iaşi, anul XLII (2005), p. 17-56 [Bodale, Arcadie M., The Significances of the Foundation Act in the Romanian Middle Ages, in “Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»” (“The Annual Review of ‘A.D. Xenopol’ History Institute”), Iaşi (Iassy), the XLIIth tome (2005), p. 17-56].
 • 5. Bodale, Arcadie M., Contribuţii privind ceremoniile organizate pentru primirea şi înscăunarea lui Mihail Sturza, în „Xenopoliana”, Iaşi, an XIV (2006), nr. 1-4, p. 18-33 [Bodale, Arcadie M., Contributions to Hospodar Michael Sturza’s ceremonies of coronation, in “Xenopoliana”, Iaşi (Iassy), the XIVth tome (2006), no. 1-4, p. 18-33].
 • 6. Bodale, Arcadie M., The Creation and Evolution of the Ecclesiastic Domain in Moldavia (the 15th-18th Centuries), in “Revista Arhivelor” (“Archives Review“), Bucharest, LXXXIVth tome (2007), No. 3-4, p. 149-162. [Bodale, Arcadie M., Crearea şi evoluţia domeniului ecleziastic în Moldova (sec. XV-XVIII), în „Revista Arhivelor”, Bucureşti, anul LXXXIV (2007), nr. 3-4, p. 149-162]
 • 7. Bodale, Arcadie M., Colecţia de Stare Civilă – între realizări şi deziderate. Actele de stare civilă de la D.J.A.N.-Iaşi, în „Revista Arhivelor”, Bucureşti, anul LXXXV (2008), nr. 1, p. 51-78 [Bodale, Arcadie M., Civil Status Collection – between Achievements and Desideratum. The Civil Status Records of Iaşi County Branch of National Archives, in “Revista Arhivelor” (“Archives Review“), Bucureşti, the LXXXVth tome (2008), No. 1, p. 51-78].
 • 8. Bodale, Arcadie M., Domeniul mănăstirii Humor (1415-1591), în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D.Xenopol»”, Iaşi, anul XLV (2008), p. 1-27 [Bodale, Arcadie M., Humor Monastery Domain (1415-1591), in “Anuarul Institutului de Istorie ‘A.D. Xenopol’” (“The Annual Review of ‘A.D. Xenopol’ History Institute”), Iaşi (Iassy), the XLVth tome (2008), p. 1-27].
 • 9. Repertoriul actelor privitoare la instituţiile ecleziastice din Ţara Românescă şi Moldova până în anul 1742. Colecţia „Documente” de la Arhivele Naţionale Iaşi, în „Archiva Moldaviae, Iaşi, anul I (2009), p. 313-340 [Bodale, Arcadie M., Repertory of the Acts Regarding the Ecclesiastical Institutions of Wallachia and Moldavia until 1742. “Documents” Collection of the National Archives of Iasi, in the “Archiva Moldaviae” (“Archive of Moldavia”), Iaşi (Iassy), No. 1 (2009), p. 313-340].
 • 10. „Şi altul să nu se amestece !”. Despre semnificaţia unei formule în diplomatica medievală, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D.Xenopol»”, Iaşi, anul XLVI (2009), p. 169-207 [“Şi altul să nu se amestece!” – The Meaning of This Formula in the Moldavian Medieval Diplomacy, in “Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»” (“The Annual Review of ‘A.D. Xenopol’ History Institute”), Iaşi (Iassy), the XLVIth tome (2009) , p. 169-207].
 • 11. Bodale, Arcadie M., Contribuţii la istoria domeniului Mănăstirii Bogdana, din ţinutul Trotuş, până la începutul celei de-a doua domnii a lui, în „Acta Bacoviensia. Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău”, Oneşti, Editura Magic Print, anul V (2010), p. 105-114 [Bodale, Arcadie M., Contribution to the History of the Domain of Bogdana Monastery, the Trotuş district, until the Beginning of the Second Reign of Constantin Mavrocordat (September 1741) in “Acta Bacoviensia. Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău” (“Acta Bacoviensia. The Annual Review of National Archives of Bacău”, Oneşti, Editura Magic Print, the Vth tome (2010), p. 105-114]
 • 12. Bodale, Arcadie M., Contribuţii la istoria haiduciei în Moldova în “Caiete de Antropologie Istorică. Revistă semestrial publicată de Seminarul de Antropologie Istorică al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii «Babeş-Bolyai» Cluj-Napoca”, anul IX, Nr. 1 (16), ianuarie-iunie 2010, p. 35-64 [Bodale, Arcadie M., Contributions to the History of Haidouks in Moldova, in “Caiete de Antropologie Istorică. Revistă semestrial publicată de Seminarul de Antropologie Istorică al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii «Babeş-Bolyai» Cluj-Napoca”, („Historical Anthropology Books. Biannual Review published by the Historical Anthropology Seminar of the Faculty of History and Philosophy of the ‘Babes-Bolyai’ University of Cluj-Napoca”), the IXth tome, No. 1 (16), January-June 2010, p. 35-64].

3. Studii în volume colective apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu/ Studies in collective volumes printed by prestigious publishing houses

 • 1. Bodale, Arcadie M., Ctitori şi călugări de la mănăstirea Sfântul Nicolae (Aron Vodă de lângă Iaşii. Un episod al relaţiilor ecleziastice greco-române la sfârşitul secolului XVI şi începutul secolului XVII, în vol. Interferenţe româno-elene (secolele XV-XX), volum editat de Leonidas Rados, Iaşi, Fundaţia Academică “A.D.Xenopol”, 2003, p. 31-45 [Bodale, Arcadie M., Founders and Monks of Saint Nicolas Monastery (Aron Vodă) near Iassy. An Episode of the Greek-Romanian Ecclesiastical Relations at the End of 16th Century and the Beginning of the 17th Century, in volume The Romanian-Greek Relationships (15th –20th Centuries), Leonidas Rados (ed.), Iassy, the “A.D.Xenopol” Academic Foundation of Iaşi (Iassy), 2003, p. 31-45.
 • 2. Bodale, Arcadie M., Bodale, Suzana, Preromantismul românesc: versiuni inedite ale poeziilor lui Gheorghe Asachi, în vol. Andi Mihalache, Alexandru Istrate (coordonatori) Romantism şi modernitate. Atitudini, reevaluări polemice, Iaşi, Editura Universităţii «Al.I.Cuza»-Iaşi, 2009, p. 351-366 [Bodale, Arcadie M., Bodale, Suzana, Romanian Pre-Romanticism: Original Versions of Gheorghe Asachi’s Poems, in Andi Mihalache, Alexandru Istrate (eds.), Romanticism and Modernity. Attitudes, Polemical Reappraisals, Publishing House of the “Al.I.Cuza” University – Iaşi (Iassy), 1997, 2009, p. 351-366].
 • 3. Bodale, Arcadie M., Actul de ctitorie din Moldova medievală între legislaţia bizantină, dreptul de patronat şi obiceiul pământului, în Dumitru Ivănescu, Cătălina Mihalache (editori), Patrimoniul naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori, strategii, Iaşi, Editura Junimea, 2009, p. 9-44 [Bodale, Arcadie M., The Medieval Moldavian Foundation Act between the Byzantine law, Ius patronatus and the customary, in Dumitru Ivănescu, Cătălina Mihalache (eds.), Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori, strategii (National Patrimony and Modernization in the Romanian Society: Institutions, Actors, Strategies), Iaşi (Iassy), Junimea Publishing House, 2009, p. 9-44.
 • 4. Bodale, Arcadie M., Şi viitorul are un sfârşit: Imaginea Apocalipsei în pictura murală de la Mănăstirea Suceviţa, în volumul Andi Mihalache, Silvia Marin-Barutcieff (coordonatori), De la fictiv la real. Imaginea, imaginarul, imagologia, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, p. 153-180 [Bodale, Arcadie M., Even the future has an end: Revelation’s Image in the wall painting of Sucevitza Monastery, in Andi Mihalache, Silvia Marin-Barutcieff (eds.), From fictional to real. Image, imagery, imagology, Publishing House of the “Al.I.Cuza” University – Iaşi (Iassy), 2010, p. 153-180].
 • 5. Bodale, Arcadie M., Informaţii documentare din Arhivele Naţionale referitoare la Mănăstirea Golia din Iaşi, în Sorin Iftimi (coordonator), Mănăstirea Golia. 350 de ani de la sfinţirea ctitoriei lui Vasile Lupu (Studii şi documente), Iaşi, Tipografia Doxologia, 2010, p. 269-284 [Bodale, Arcadie M., Documentary information from the National Archives concerning Golia Monastery of Iasi, in Sorin Iftimi (ed.), Golia Monastery. 350 years since the consecration of Vasile Lupu’s foundation (Studies and documents), Doxologia, Iaşi, 2010, p. 269-284].
 • 6. Bodale, Arcadie M., The Scenes of the Apocalypse at Sucevitza Monastery, in “Transylvanian Review” – forthcoming.
Distribuire:
Tweet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *