Asociația CCPCT Arboroasa desfășoară proiecte culturale, educaționale și editoriale cu scopul de a contribui la o mai bună punere în valoare și conservare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural, ca repere identitare ale comunităților românești, precum și la cultivarea valorilor morale, culturale, artistice şi tehnice ale comunităţilor locale ca sisteme simbolice de valori generatoare de identitate colectivă și patrimonializare culturală a teritoriului. Credem în potențialul cultural al comunității românești din țară și al etnicilor români din comunitățile istorice și de pretutindeni, iar respectul pentru natura specifică a faptelor de cultură, istorie, știință și tradiţie ce caracterizează identitatea universală şi spaţio-temporală a neamului românesc este piatra de temelie a asociației noastre.

Editura ARBOROASA are ca obiectiv editarea unor lucrări de referinţă şi realizarea unor proiecte editoriale proprii sau în parteneriat cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, cu scopul de a contribui la promovarea valorilor identitare românești în perspectivă culturală, istorică, antropologică, educațională, etică, estetică, etnică, etnografică, socio-economică, turistică și altele asemenea.

Editura ARBOROASA editează (cu ISBN)

lucrări de la Colocvii, conferințe, simpozioane naţionale şi internaţionale

lucrări personale, lucrări colective, monografii, studii, buletine informative, periodice, broșuri

caiete metodice, culegeri, materiale și auxiliare curriculare

albume fotografice

reviste

Titlurile pe care le publicăm sunt adresate unui public divers și se subsumează următoarelor colecții editoriale:

Colecția Vernacular : Monografii care promovează bunurile de patrimoniu cultural material și imaterial ca embleme identitare ale comunităților, potențialul cultural identitar și particularităţile culturale, istorice, arhitecturale şi tradiționale în vederea promovării unor modele de turism cultural ce asigură protecţia mediului natural, contribuie la susţinerea adaptării sau refacerii patrimoniului pe diverse niveluri de valorificare (operațional-dezvoltat, valorificat parțial, cu potențial nevalorizat).

Colecția Restitutio : carte științifică , lucrări de specialitate, periodice, buletine informative

Colecția Ēducātiō: cărți din domeniul educațional, ghiduri, caiete metodice, auxiliare curriculare, broșuri; carte de educație patrimonială, educație (inter-)culturală, educație caracterială, educație populară, civică, socială, sporturi tradiționale, educație patriotică, știință și istorie locală -pentru copii și tineri.

Colecția Pagensis^Glaeba : albume foto pentru identificarea, documentarea, cercetarea, protejarea, conservarea, promovarea, punerea în valoare, transmiterea și revitalizarea elementelor care alcătuiesc patrimoniul cultural/ patrimoniul natural, a manifestărilor de viață culturală tradițională a comunităților, reconstituirea segmentelor vieții tradiționale – materiale și imateriale.

Editura ARBOROASA asigură următoarele servicii:

 • editează carte în format letric (în tiraje de minim 50 exemplare) sau digital
 • depune la Biblioteca Naţională a României 7 exemplare
 • obţine ISBN şi descriere CIP
 • corectură şi tehnoredactare
 • machetare/realizare grafică a copertelor
 • prelucrare digitală schiţe şi fotografii
 • book trailer
 • recenzii scrise de partenerii editurii Arboroasa
 • promovarea autorului şi a lucrării sale pe canalele de social media, precum şi organizarea de concursuri şi evenimente online şi participarea activă a editurii la iniţiativele venite din partea autorului în materie de promovare
 • posibilitatea participării la evenimentele organizate de către editură
 • organizarea de către editură a lansării într-o locaţie aleasă de comun acord cu autorul.

Editarea cărţilor

Persoanele interesate să publice lucrări în format letric sau electronic la Editura Arboroasa trebuie să trimită o cerere la adresa , însoţită de manuscris (lucrarea în format pdf). Manuscrisul trebuie să fie original, iar autorul poartă întreaga răspundere pentru conţinutul lui.

Etapele evaluării de către editură:

 • comitetul de redacţie va stabili dacă manuscrisul se înscrie în tematica editorială;
 • manuscrisul va fi trimis la doi referenţi care consimt dacă este publicabil sau nu;
 • în cazul în care manuscrisul este publicabil ei pot aduce sugestii în vederea îmbunătăţirii operei sau revizuirii unor părţi din aceasta, dacă este cazul;
 • comitetul de redacţie va comunica autorului acceptul sau refuzul de publicare a manuscrisului;
 • în cazul acceptării de publicare, editura va stabili detaliile tehnice (tehnoredactare, copertă etc.), precum si cele care ţin de editare (forma, structura și conținutul lucrării) nu înainte de a fi semnat un contract cu autorul contractul prevede condiţiile şi cerinţele în care va fi executată lucrarea.

Etapele editării manuscrisului (în cazul acceptării de publicare):

 • comitetul de redacţie va comunica autorului, o dată cu acceptul manuscrisului pentru publicare, datele de ordin material (costuri) şi tehnic (format ş.a.);
 • stabilirea condiţiilor de editare şi semnarea contractului de editare;
 • efectuarea de către autor a modificărilor solicitate de editor, în urma lecturării redacţionale a manuscrisului, legate de stil, lexic, ţinută artistică, prezentare ş.a., într-un termen stabilit în scris, de comun acord;
 • autorul se obligă să predea editorului manuscrisul operei, în formă definitivă, într-un număr de un exemplar, însoţit de (desene, schiţe, grafice, ilustraţii etc.), în forma corespunzătoare reproducerii grafice, împreună cu eventualele propuneri ale sale în ceea ce priveşte executarea lor. La cererea sa, autorul va fi consultat de către editor cu privire la prezentarea grafică a lucrării;
 • înainte ca lucrarea să fie trimisă la tipar, autorul va fi consultat şi va da Bun de Tipar (BT) pentru copertă şi text.

CERINȚE MANUSCRIS

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos de formatare a manuscrisului pe care îl trimiteți spre evaluare.

Minime reguli de dactilografiere a unui text:
Inserați diacriticele. Multe cuvinte își schimbă sensul dacă sunt scrise fără diacritice și pot schimba chiar și sensul propoziției sau frazei din care fac parte. 
Virgula se pune imediat după cuvânt. Nu inserați spațiu înainte de virgulă și, în general, NU inserați spațiu înainte de semnele de punctuație: unele texte se formatează la lectură și operațiunea Justify depărtează, de regulă, cuvintele între ele. Astfel, virgula ori alt semn de punctuație rămân singulare și împiedică o lectură coerentă.
Inserați spațiu după virgulă, ca de altfel după orice alt semn de punctuație. Nu-l (o) legați de cuvântul următor din aceleași considerente ca mai sus.
Nu scrieți prescurtat. Un manuscris nu este o notiță de blog sau un curs școlar. Prescurtările pot împiedica înțelegerea unui text.
Nu scrieți manuscrisul cu MAJUSCULE: manuscrisul nu trebuie să fie scris cu majuscule pentru că ne va împiedica să lecturăm/procesăm textul.
Nu folosiți text subliniat. Acolo unde este posibil, înlocuiți textul subliniat cu italice.

Sfaturi privind editarea
Fonturi: Times New Roman sau Calibri. Fontul final va fi stabilit ulterior.
Folosiți tasta enter pentru a trece la un alt paragraf sau la un rând nou. Evitați folosirea tastei SPACE pentru acest lucru.
Folosiți combinația de taste Ctrl + Enter pentru a începe un capitol nou la început de pagină.
Paragrafele vor fi începute cu un singur tab, de preferință de 0,5 inch (nu folosiți tasta SPACE pentru diferențierea paragrafelor) .
Note de subsol, headere și numerotare automată (folosiți funcțiile de numerotare și cele de note de subsol și headere).

Ce trebuie să evitați atunci când formatați fișierele:
Coloane în interiorul textului. Editura Arboroasa oferă și layout-uri standard de carte. Introducerea de coloane poate corupe aspectul final al lucrării.
Text subliniat sau ghilimele. Acolo unde este posibil, înlocuiți textul subliniat sau ghilimelele cu italice.
Note de subsol introduse în pagină. Dacă aveți note de subsol, marcați aceste note la sfârșitul capitolului sau al lucrării.
Imaginile inserate în manuscris.
Caractere de tip Wingdings, marcatori de tip symbol sau caractere care nu sunt disponibile în fontul curent utilizat. Folosiți marcatorii impliciți ai procesorului dvs. de text și menționați separat, într-un text de comentarii, eventualele caracteristici specifice ale textului.
Formatul fișierului (fișierelor) în care acceptăm imaginile (dacă există):
– .jpg, .jpeg, .tiff.
Manuscrisul inclus într-un singur fișier:
Vă rugăm să creați un singur fișier pentru întreg manuscrisul. Nu trimiteți, de exemplu, fișiere separate cu fiecare capitol sau pagină.
Manuscrisele se vor expedia la adresa https://www.facebook.com/centrul.arboroasa

Prin activitatea noastră editorială susținem autorii români și investim în educație și patrimonializare – o parte din fondurile obținute din editarea cărților se investește în proiecte culturale, desfășurate pentru o mai bună promovare și conservare a patrimoniului cultural material și imaterial din România și din comunitățile istorice românești situate în afara granițelor țării.

Între partenerii Asociației CCPCT Arboroasa se numără instituții de învățământ, universități, centre culturale, centre de cercetare, asociații culturale, instituții de cult,  instituții de administrație publică.

SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ȘI ACȚIUNI CULTURALE

 • conferințe, simpozioane, lansări de carte, expoziții, târguri, festivaluri, zile culturale, spectacole, ateliere și activități culturale/sociale/educative pentru copii și tineri, tabere culturale.
 • implicarea materială, profesională, civică în înființarea și sprijinirea unor centre culturale, sociale, educative, a unor programe comunitare (culturale, sociale, educaţionale, civice, sportive), facilitarea și îmbunătățirea condițiilor de pregătire a copiilor/tinerilor/adulților în domeniul artelor și culturii tradiționale prin înființarea sau amenajarea de spații cultural-educaționale, dotarea cu recuzită specifică, achiziționarea de costumații autentice adecvate reprezentațiilor în cadrul manifestărilor culturale, instrumente muzicale și alte obiecte, mijloace și instrumente mobile și imobile necesare realizării scopului și obiectivelor Asociației, suport în inserţia culturală, socială şi profesională la orice vârstă, susținerea și încurajarea copiilor și tinerilor talentați prin sponsorizarea unor locuri în taberele culturale/educative/sportive, prin sponsorizarea directă și acordarea de burse medaliaților la concursuri, competiții, festivaluri și alte manifestări culturale.
Distribuire: